עקרונות היסוד שלנו

 

  • אנו מאמינים בתחייתו של העם היהודי בארצו מתוך מימוש המפעל הציוני ורואים בה הגשמה של שאיפותיו של עם ישראל מיום שגלה מאדמתו. אנו מאמינים בזכותו של העם היהודי להגדרה עצמית במסגרת מדינת לאום דמוקרטית, ובחובתו להגן עליה ולטפחה, ולהעשיר ולפתח את תרבותו ואת תרומתו המיוחדת למשפחת העמים – וזאת תוך דאגה לחירותם ולשגשוגם של כלל אזרחיו ותושביו.
  • אנו מאמינים בחיזוק מגוון מעגלי הזהות האנושיים: היחיד, המשפחה, הקהילה, הלאום והחברה; בכיבוד ובשימור של רצונותיהם, תרבותם ומסורותיהם, ובמתן מקום להללו להתפתח ולהנחות את חייהם. עיקרון זה ראוי שיבוא לידי ביטוי גם במבנה ואופי המשטר: בהימנעות מכפייה שלטונית בתחומי ההתנהלות של היחיד והמשפחה; בהאצלת סמכויות ממשלתיות לשלטון המקומי לטובת הקהילה; במתן ביטוי למאפייניה הלאומיים של מדינת הלאום היהודית; ובשמירה על איזון בין רשויות השלטון באופן המאפשר לעיקרון הדמוקרטי להביא לידי ביטוי את רצון החברה באמצעות נבחריה.
  • אנו מאמינים באחריות אזרחית ובענווה שלטונית. עיקרון זה ראוי שיבוא שיתגלם בפטריוטיות, הלוא היא אהבת האזרח ומחויבותו לעמו, לארצו ולאלו הזקוקים לעזרתו – אך לא באֶטָטיזם, המקדש את המדינה ותולה בה את האחריות והתקווה לניהול חייו. עוד ראוי כי עיקרון זה יתבטא בחירוּת כלכלית, המקנה לפרט את עצמאותו ומאפשרת למצבור הכישרונות של עם הסגולה ושל בניו ובנותיו לפרוץ ולהתגשם לטובתו ולטובת העולם כולו; בחקיקה המבקשת לשקף את ערכי החברה ולא להכתיבם; ובמתינות מוקפדת בכל הנוגע לקביעה וליישום של מדיניות ציבורית.
  • אנו מאמינים בחשיבותם של רעיונות ובהפריה ההדדית בין מורשת היהדות ומורשת המערב, המהוות יחד את עיקר תשתיתה של התרבות הישראלית, ובהפריה בינן לבין יתר רכיביה של תרבותנו. שומה עלינו לעיין ולחזור ולהעמיק ברעיונות ובמערכות אלו שירשנו, לפתח את תרבותנו הייחודית ולחתור לשיח אינטלקטואלי וציבורי מעמיק, כן ומועיל על בסיסן, מתוך לימוד משותף ורציף.